• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

chempest_shop_logo.png

 

§1  Postanowienia wstępne

 

Sklep internetowy Chempest shop, dostępny jest pod adresem internetowym shop.chempest.pl. 

Prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest SA z siedzibą w Raciborzu przy ul. Łąkowej 24.

Wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,

X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,

pod nr KRS 0000114185,

o kapitale zakładowym 6.490.000,00 PLN,

NIP 639-17-73-783,

REGON 277455303

 

§2 Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. SprzedawcaPrzedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest SA z siedzibą w Raciborzu przy ul. Łąkowej 24, kod pocztowy 47-400 , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach , X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS  0000114185 , o kapitale zakładowym  490.000,00 PLN, NIP 639-17-73-783 , REGON 277455303
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym chempest.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. Usługa elektroniczna - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017., poz. 1219 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  

§Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy - Lekartów ul. Spółdzielcza 1 , 47-475
 2. Adres e-mail Sprzedawcy -shop@chempest.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy-882 435 758
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy - 30 1240 4272 1111 0000 4833 5560
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7:00- 15:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na shop.chempest.pl Produkty, niezbędne są:

  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  3. Włączona obsługa plików cookies,
  4. Zainstalowany program FlashPlayer.

 

§Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  korzystania  ze Sklepu  Internetowego,  w  szczególności warunki zakładania Konta, ,składania Zamówienia , dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
  Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego,  a  także - na  żądanie  Klienta - w  taki sposób,  który umożliwia  pozyskanie  przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego. Warunkiem  korzystania  ze Sklepu  Internetowego  jest  zapoznanie  się  z  Regulaminem  i  jego akceptacja.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz liczby i rodzaju Produktów dostępnych za pośrednictwem Sklepu internetowego, wycofania poszczególnych Produktów ze Sklepu internetowego, wprowadzenia nowych Produktów do Sklepu internetowego, przeprowadzania oraz zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego; zmiany te nie mają wpływu na zawarte już wcześniej z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych Produktów.  Data przydatności Produktu  do użycia  jest podana w opisie Produktu. Klient powinien zapoznać się z informacją o dacie przydatności do użycia danego Produktu przed złożeniem Zamówienia.
 6. W przypadku towarów niedostępnych na magazynie, czas realizacji zamówienia zostanie wydłużony o czas ich sprowadzenia (podawany przy każdym Produkcie). Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, Sklep skontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić chęć realizacji zamówienia.
 7. Istnieje możliwość błędnego stanu dostępności towarów, spowodowanego dużym obrotem środkami do produkcji rolnej przez firmę Chempest SA . W takiej sytuacji Sprzedawca  skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia możliwości realizacji Zamówienia. Sprzedawca ma prawo zaproponować Klientowi inny Produkt o takich samych lub zbliżonych właściwościach lub zaproponować dostawę całości lub części  Produktów  w późniejszym terminie. W przypadku uzyskania zgody Klienta, realizowane będzie zmienione w powyższy sposób Zamówienie. W przypadku braku zgody Klienta na zmianę  Zamówienia, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych na poczet danego Zamówienia kwot na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu, a Sprzedawca  zwolniony jest z obowiązku realizacji Zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów na stronie internetowej Sklepu.
 9. Wszystkie fotografie, szata graficzna stron Sklepu internetowego, rysunki,  opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu internetowego stanowią przedmiot praw autorskich i są prawnie chronione. Wszelkie ich kopiowanie i wykorzystywanie bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 10. Klienta  obowiązuje  zakaz: dostarczania  treści  zabronionych  przez  przepisy  prawa,  w  tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; działania w sposób naruszający prawo czy  w  celu  obejścia  prawa,  a  także  w  sprzeczności  z  zasadami  współżycia społecznego  lub dobrymi  obyczajami;  korzystania  ze sklepu  Internetowego  w  sposób  zakłócający  jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.W przypadku naruszenia przez Klienta zakazów, o których mowa w poprzednim zdaniu, Sprzedawca będzie uprawniony do natychmiastowego zablokowania Konta Klienta ; niezrealizowanie Zamówienia złożone przez takiego Klienta zostają automatycznie anulowane, o zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty mailowej Klienta zarejestrowanym w danym momencie w Sklepie internetowym.

 

§Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

 

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
 2. Konto,
 3. umożliwianie Klientom składania Zamówień,oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 4. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
 5. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu;
 6. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
 7. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki );
 8. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać :
 10. pisemnie na adres: Lekartów 47-475 ul. Spółdzielcza 1  
 11. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@chempest.pl

 

§Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : adres e-mail oraz hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§Zasady składania Zamówienia

 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

          a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

          b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka  (lub równoznaczny);

          c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
              jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który                ma nastąpić dostawa Produktu, rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

          d) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany      przez Sklep do Klienta w wiadomości e-mail.  

          e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić        zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 ust.  3.

 1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty sprzedaży Produktów. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza ofertę Klienta, która w celu zawarcia umowy sprzedaży, wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę.
 2. Dokonując złożenia Zamówienia, Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu internetowego i akceptuje jego postanowienia.
 3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia dokonywane przez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzenie Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail ( punkt 1”e” niniejszego paragrafu) -stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą  Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego , zgodnie z treścią Regulaminu i powoduje obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt/Produkty.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia w sklepie chempest.pl”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz numer Zamówienia, który należy podać w tytule przelewu środków pieniężnych.
 5. Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 5 powyżej.
 6. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub  faktury  VAT,  na  żądanie  Klienta.  Dokument  sprzedaży  stanowi  potwierdzenie  istotnych elementów złożonego Zamówienia.
 7. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta oraz w inne ustawowo wolne dni od pracy będą realizowane w najbliższym dniu roboczym.

§Płatności

 

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiony zostanie paragon lub faktura .
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub w formie przedpłaty : za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy 24) lub przelewem na konto bankowe Sklepu.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 4. W  każdym  wypadku, warunkiem  wysłania przez Sprzedawcę   Produktu/ Produktów   jest  uiszczenie  kwoty  wartości  Zamówienia, chyba, że Klient wybrał płatność „za pobraniem”.
 5. Przy wyborze  płatności  innym  niż płatność za  pobraniem”,  jeżeli  w  terminie 3 (trzech) dni  od daty wysłania Zamówienia wraz z potwierdzeniem ( zgodnie z § 7 ust. 1 punkt „e”), Klient nie dokona zapłaty, będzie to równoznaczne z odstąpieniem przez Klienta od Umowy sprzedaży i Zamówienie zostaje anulowane, a Sprzedawca zwolniony jest  z obowiązku realizacji Zamówienia.

 

§10 Koszty, terminy wysyłek

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany na formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Przesyłka jest doręczana zgodnie z terminem podanym przy każdym Produkcie na stronach serwisu Sklepu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

 

§11 Odbiór towaru

 

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca oświadcza, iż jest zobowiązany do sprzedaży Produktów bez wad.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Prosimy o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności pracownika poczty, kuriera nawet jeśli przesyłka wygląda na nieuszkodzoną. Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki będą przyjmowane wyłącznie wraz z załączonym

PROTOKOŁEM SZKODY spisanym z przewoźnikiem dostarczającym paczkę.

 

§12 Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, składając w tym celu stosowne oświadczenie na piśmie. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia Produktu/Produktów w posiadanie przez Klienta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez Klienta przed jego upływem.
 2. Wskazane powyżej uprawnienie dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwrot w tym trybie Produktów będzie skuteczny wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Produkt oraz jego akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 4. W przypadku skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z prawa odstąpienia od umowy, zwracany przez Klienta Produkt należy odesłać na własny koszt, na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie (formularz) o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłatę.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem, niezwłocznie zwracamy wszystkie otrzymane płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy tj. koszty wysyłki od Sprzedającego do Kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy.  Zwrot wpłaty dokonywany jest: przelewem bankowym na konto bankowe wskazane w formularzu zwrotu lub na konto bankowe , z którego dokonana została wpłata.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu/Produktów  z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jej/ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§13 Procedura reklamacji

 

 1. Realizując zamówienia, zawsze dokładamy wszelkich starań, by przesyłki były pakowane należycie, w sposób zapewniający im bezpieczny transport.
 2. Mimo to, może się zdarzyć uszkodzenie zawartości paczki z winy przewoźnika. W takiej sytuacji w obecności kuriera należy sporządzić protokół stwierdzający nieprawidłowości. Formularz protokołu nieprawidłowości powinien posiadać przy sobie kurier. Protokół szkody a także zdjęcia opakowania i jego zawartości znacznie ułatwią postępowanie reklamacyjne.
 3. Klient ma obowiązek sprawdzania zawartości przesyłki w obecności pracownika poczty, kuriera nawet jeśli przesyłka wygląda na nieuszkodzoną. Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki będą przyjmowane wyłącznie wraz z załączonym PROTOKOŁEM SZKODY spisanym z przewoźnikiem dostarczającym paczkę.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową , reklamowany towar wraz z formularzem reklamacyjnym określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedawcy , należy odesłać na koszt Sprzedawcy.  Formularz reklamacyjny znajduje się na stronie: Zwroty i reklamacje .

Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub e-mail wskazany w § 3 niniejszego Regulaminu. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Produkt  powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym. 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta  inny sposób zaspokojenia.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient  może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. 
 5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sprzedawca  rozpatrzy żądania Klienta  biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
  • to czy towar był wcześniej reklamowany
  • charakterystyka wady
  • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy produktu

          oraz obowiązujące przepisy prawa.

 

§14  Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. Ponadto dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 7. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych,  które jego dotyczą, zawartych w 
  zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  a)  dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedającemu,
  b)  żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  c)  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  ich  danych  osobowych –   przypadkach  przewidzianych przepisami prawa –oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 
 8. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

§15  Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego,  a  także - na  żądanie  Klienta - w  taki sposób,  który umożliwia  pozyskanie  przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Klienci  posiadający  Konto zostaną  poinformowani  o  zmianie  Regulaminu  w  wiadomości  e-mail, 
  wysłanej  co najmniej  na  7 (siedem ) dni  przed  dniem wejściem  w  życie  Regulaminu  w  nowym  brzmieniu,  zaś 
  innym użytkownikom –w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez co najmniej 7 (siedem )dni przed dniem wejściem jego w życie.
  Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie internetowym (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
  Zamówienia  złożone  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu  realizowane  są  zgodnie  z dotychczasową treścią Regulaminu.
 4. Spory pomiędzy Klientem a Spółką, wynikające ze złożonego Zamówienia lub z zawartej Umowy Sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, z zastrzeżeniem, iż wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1930).
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1930).
 • uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. , poz. 798 z późn.zm.) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. , poz. 798 z późn.zm.).
 • Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Powyższe zapisy dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 • Sklep zamknięty

Trwają prace administracyjne.
Sklep chwilowo zamknięty - przepraszamy za niedogodności.
Zmieniamy się dla Ciebie!